Loading

กนอ.เปิดบริการนิคมฯสระแก้ว นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กนอ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่
          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กนอ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 พื้นที่ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ 836.72 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พื้นที่ 1,121 ไร่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่ 660.56 ไร่ นั้นนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แห่งแรกในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วนับเป็นจุดยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ห่างจากด่านชายแดนประเทศกัมพูชาประมาณ 3 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง ประเทศกัมพูชา ล่าสุด การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ทั้งในเฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ 100% พร้อมให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น พร้อม เปิดรองรับการลงทุนทั้ง จากนักลงทุนในประเทศไทย และต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการได้ โดย กนอ.จะมีพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วอย่างเป็นทางการขึ้นในเร็วๆ นี้

          "เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เน้นไปที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง มีผลไม้และพืชผลทางการเกษตร จำนวนมากเหมาะสำหรับการแปรรูปหรือส่งออก อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเครื่องจักร และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ คาดว่าจะมีนักลงทุนเช่าพื้นที่ได้เต็มพื้นที่ได้ภายใน 5 ปี" นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

          นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว มีมูลค่าการ ลงทุนโครงการประมาณ 1,660,261 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณของ กนอ. จำนวน 960.261 ล้านบาท และเป็นงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) 700 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่จำนวน 660 ไร่ แบ่งโซนพื้นที่ ออกเป็น พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 433 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน จำนวน 227 ไร่

          โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ได้ใช้การออกแบบตามมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคฯ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ พ.ศ.2527 ที่เน้นให้อาคารเป็นสีเขียว ห้องน้ำสะอาด โดยออกแบบ ให้มีการใช้ระบบ Sensor เพื่อประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง อ่างล้างมือ และ โถสุขภัณฑ์ และจัดให้มีเส้นทางจักรยานโดยรอบอ่างเก็บน้ำ และรอบนิคมตามแนวถนนสายหลัก รวมทั้งจัดให้มีสวนหย่อมที่มีไม้ดอกไม้ประดับสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีประติมากรรมแสดง อัตลักษณ์ของนิคมอุตสาหกรรม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งโครงการ และใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพคาดว่าจะ ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 17,400 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 4,500 อัตรา คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานประมาณ 486 ล้านบาท/ปี