Loading

ผังเมืองอีอีซี11ด้าน โรดแมพ พัฒนา20ปี

วันที่ : 9 มีนาคม 2563
แผนผังอีอีซี
          แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนผังอีอีซี) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 หลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (สกพอ.) และ กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงให้ประชาชนและท้องถิ่นรับทราบ

          จุดเด่นแผนผังนี้ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า ถึงปี 2580 เพื่อให้ประชาชนและเอกชนรู้แนวทางพัฒนาที่ชัดเจน

          ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาฯ กำลังร่างผังเมืองอำเภอที่ลงรายละเอียดเพิ่มจากแผนผังอีอีซี โดยทำ 30 ผังเมือง ครอบคลุม 30 อำเภอ แบ่งเป็น ชลบุรี 11 อำเภอ ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ ระยอง 8 อำเภอ ซึ่งจะรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ

          ผังเมือง 30 อำเภอก็จะจัดทำตามแนวทาง ที่แผนผังอีอีซีกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 6 ด้านดังกล่าว โดยลงรายละเอียดการใช้ที่ดินในระดับอำเภอ อาจจะเสร็จพร้อมกันและประกาศใช้ ในปี 2565 ซึ่งถือเป็นการจัดทำผังเมืองรูปแบบใหม่ที่ทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกด้านก่อนแล้ว มาลงรายละเอียด เพื่อรองรับการพัฒนาเชิงใน 3 จังหวัด  จนถึงปี 2580

          แผนผังอีอีซีที่ประกาศออกมาได้ยกเลิก ผังเมืองเดิมของทั้ง 3 จังหวัด แต่ระหว่างที่ผังเมือง 30 อำเภอ ยังไม่ออกมา จะไม่มีผลกระทบต่อการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ แผนผังอีอีซีกำหนดได้

          เมื่อแผนผังอีอีซีกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้แล้ว ผู้พัฒนาที่ดิน เช่น นิคมอุตสาหกรรม ขออนุญาตดำเนินการได้เลยหากในแผนผังอีอีซีกำหนดเป็นพื้นที่สีม่วงหรือที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นการจัดทำผังเมือง 30 อำเภอ ไม่เป็นอุปสรรค

          กรมโยธาฯร่างผังเมืองอำเภอที่มีรายละเอียดเพิ่มจากผังอีอีซีจัดทำครอบคลุม 30 อำเภอ ใน 3 จังหวัด จะเสร็จในปี 2565