Loading

โควิด-19ทุบตลาดอสังหาฯEEC ปี63ขอจัดสรร-ก่อสร้าง-โอนติดลบทั้งตลาด

วันที่ : 9 เมษายน 2563
REIC เผย ตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เจอผลกระทบ โควิด - 19
           ศูนย์ข้อมูลฯ เผยสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เจอปัจจัยลบ โควิด-19 เศรษฐกิจทรุดทุบตลาด ฉุดตัวเลขอสังหาฯ ปี 63 ติดลบ ประเมินขอจัดสรร -17.8% ขอก่อสร้าง 15.3% ยอดโอน -11.9%

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าภาพรวมในปี 2562 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" หรือ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีปัจจัยลบรุมเร้ามากกว่าปัจจัยบวก สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะภัยแล้งรุนแรงมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัว ส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก และรายได้ของเกษตรกรลดลง กระทบกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในวงกว้าง แม้ว่าในปีนี้จะมีปัจจัยบวกในด้านอัตราดอกเบี้ยขาลง ราคาน้ำมันลดลง มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่มีผลไปถึงสิ้นปี 2563 และมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตาม

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จึงคาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยจะมีการหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยในด้านอุปทานการขออนุญาตจัดสรรที่ดินคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -17.8 และการออกใบอนุญาตก่อสร้างคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -15.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยอาคารชุดจะหดตัวมากกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ ส่วนในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจำนวนหน่วยจะหดตัวร้อยละ -11.9 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์จะหดตัวร้อยละ -21.5

          ส่วนในปี 2562 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 41,949 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2561 แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัยแนวราบ 29,845 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และอาคารชุด 11,649 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.6 จังหวัดชลบุรี มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างมากที่สุดจำนวน  26,527 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 63.9 อันดับ 2 จังหวัดระยอง 10,378 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4,590 หน่วย ร้อยละ 11.1

          สำหรับแนวโน้มการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ปี 2563 มีจำนวน 35,166 หน่วย ลดลงร้อยละ -15.3 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 31,649-37,275 หน่วยและขยายตัวลดลงระหว่างร้อยละ -23.7 ถึง -10.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 41,494 หน่วย โดยคาดว่าจะมีการขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยอาคารชุดลดลงร้อยละ -43.7 และที่อยู่อาศัย แนวราบคาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.1

          ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในปี 2562 มีจำนวน 50,675 หน่วย มูลค่า 99,905 ล้านบาท ซึ่งจำนวนหน่วยลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.3 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 50,825 หน่วย มูลค่า 94,377 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ จำนวน 36,718 หน่วย มีมูลค่า 69,316 ล้านบาท และอาคารชุดจำนวน 13,957 หน่วย มูลค่า 30,589 ล้านบาท

          เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด (เรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์) อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรีมีจำนวน 21,888 หน่วย มูลค่า 45,010 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอศรีราชา บางละมุง และเมืองชลบุรี) อันดับ 2 ระยองจำนวน 10,967 หน่วย มูลค่า 17,381 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองระยอง อำเภอปลวกแดง และบ้านฉาง) อันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 3,863 หน่วย มูลค่า 6,924 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง และบ้านโพธิ์)

          ส่วนจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอาคารชุดมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 12,705 หน่วย มูลค่า 29,096 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ) อันดับ 2 จังหวัดระยอง จำนวน 711 หน่วย มูลค่า 963 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองระยอง แกลง และปลวกแดง) และอันดับ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 541 หน่วย และมีมูลค่า 530 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ และบางปะกง)