Loading

หั่นโปรเจคท์ขนส่งอีอีซีเฟส2 ขยายถนนต้องอยู่ในงบปกติ

วันที่ : 4 มิถุนายน 2563
สนข. ตีกลับ โปรเจคท์ขนส่งอีอีซีเฟส 2 ขยายถนนต้องอยู่ในงบปกติ
          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ การโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ระยะ (เฟส) ที่ 2 (ปี 65-70) ว่า ที่ประชุมมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ไปพิจารณากลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่จะบรรจุในแผน ปฏิบัติการฯ เฟส 2 ใหม่อีกครั้ง จากที่เสนอมาทั้งหมด 106 โครงการ วงเงินรวม 2.52 แสนล้านบาท เนื่องจากพบว่า บางโครงการไม่เกิดประโยชน์กับอีอีซี อย่างไรก็ตามได้ มอบนโยบายไปว่าโครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ เฟส 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นโครงการที่ยกยอดมาจากแผนปฏิบัติการฯ เฟส 1 ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สำคัญและจำเป็น

          นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า 2.โครงการที่ต้องตอบโจทย์สามารถรองรับโครงการหลักที่ จะเกิดขึ้นจากเฟสที่ 1 เช่น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ที่จะมารองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการเมืองการบิน และโครงการแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อาทิ โครงการรถไฟฟ้า (แทรม) พัทยา และโครงการรถไฟเชื่อมต่อจากนิคมอุตสาหกรรมไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และ 3.โครงการที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี เพราะไม่อยากให้มีแค่โครงสร้างพื้นฐานแห้ง ๆ เพียงอย่างเดียว อยากให้ทำโครงการแล้วมีระบบเข้ามาบริหารจัดการด้วย

          นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลังจากพิจารณากลั่นกรองจนคัดเลือกโครงการได้แล้ว สนข. ต้องนำแผนปฏิบัติการฯ เฟส 2 ไปหารือและรับฟังความคิดเห็นกับภาคเอกชน และประชาชน โดยให้เวลาดำเนินการ 1 เดือน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมในต้นเดือน ก.ค. 63 ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาต่อไป เบื้องต้นคาดว่าวงเงินในแผนปฏิบัติการฯ เฟส 2 น่าจะลดลงจากเดิม เพราะมีหลายโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ต้องถูกตัดออกไป อาทิ โครงการขุดลอกแม่น้ำบางปะกง เพื่อให้เรือสามารถเข้าไปส่งสินค้ายังเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ของกรมเจ้าท่า (จท.) และโครงการปรับปรุงถนน การสร้างสะพานข้ามแยก และการขยายถนน ของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แต่ทั้งนี้โครงการเหล่านี้ไม่ได้ถูกยกเลิกไป เพียงแต่ให้นำไปอยู่ในโครงการก่อสร้างในงบประมาณปกติ

          นายชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เฟส 1 (ปี 60-64) จำนวน 168 โครงการ วงเงินรวม 9.88 แสนล้านบาทว่า ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 34 โครงการ, อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 79 โครงการ ได้รับงบประมาณปี 63 เพื่อใช้ในการดำเนินการแล้ว 25 โครงการ, อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 64 จำนวน 10 โครงการ, เป็นโครงการที่เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ, โครงการที่ให้ชะลอออกไปก่อน 2 โครงการ และยกเลิก 5 โครงการ