Loading

ส่อพับ 8 โครงการไม่เอื้อแผนอีอีซี เฟส 2

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563
สนข. เตรียมชะลอ ยกเลิก 8 โครงการ ไม่ตอบโจทย์ EEC
            สนข.เผยแผนอีอีซีเฟส 2 เตรียมชะลอยกเลิก 8 โครงการ วงเงิน 6,808 ล้านบาท หลังไม่ตอบโจทย์ ขณะที่โครงการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลัก สมุทรสาคร-สมุทรปราการ รอสรุปอีไอเอ เหตุประชาชนค้าน

          รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้เห็นชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ภายใน 1-3 ปี โดยกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 168 โครงการ วงเงินรวม 988,948 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องทำต่อ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้โครงข่ายการคมนาคมขนส่งสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้สัดส่วนการดำเนินงานตามแผนอีอีซี เฟส 2 พบว่า โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ที่ 50.30% โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อยู่ที่ 71.42% โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็นรูปแบบพีพีพี อยู่ที่ 6.3%โครงการที่ถูกยกเลิก อยู่ที่ 6.4% โครงการที่ถูกชะลอ อยู่ที่ 3.2% โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2564 อยู่ที่ 2.1% โครงการที่ศึกษาออกแบบแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อยู่ที่ 5.3% และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและขอรับงบประมาณปี 2565 อยู่ที่ 25.15%

          ขณะเดียวกันแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เฟส 2 นั้น มีโครงการที่ถูกชะลอและถูกยกเลิกจากแผนดังกล่าว จำนวน 8 โครงการ วงเงิน 6,808 ล้านบาท เนื่องจากหลายโครงการไม่ได้สนับสนุนพื้นที่อีอีซีโดยตรง ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในแผนบูรณาการโลจิสติกส์ในประเทศต่อไป

          สำหรับโครงการที่ถูกชะลอออกจากแผนอีอีซี เฟส 2 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสาย รย.2061 แยกทล.36-บ.หนองมะหาด อ.เมือง จ.ระยอง วงเงิน 190 ล้านบาท เนื่องจากมีเขตทางไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ 2.โครงการทางหลวงสาย 3-344 ทางแยกต่างระดับแกลง จ.ระยอง วงเงิน 350 ล้านบาท เนื่องจากถูกประชาชนคัดค้าน 3.โครงการทางหลวงสาย 7-3446 ต่างระดับบ้านเก่า วงเงิน 2,500 ล้านบาท หลังติดกรรมสิทธิ์จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่

          ขณะที่โครงการที่ถูกยกเลิกออกจากแผนอีอีซีเฟส 2 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างถนนสาย ง.4 ผังเมืองรวมพัทยา จ.ชลบุรี วงเงิน 1,136 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวม จ.ชลบุรี วงเงิน 681 ล้านบาท 3.โครงการก่อสร้างถนนโลจิสติกส์สาย 36-ทช.-ขบ.-3009 เชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี วงเงิน 1,796 ล้านบาทโดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวที่ถูกยกเลิกนั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาถนนผังเมืองของทั้งประเทศ ซึ่งได้นำทั้ง 3 โครงการไปรวมอยู่ในแผนดังกล่าวแล้ว 4.โครงการทางหลวงสาย 34 สะพานลอยกลับรถเกือกม้าวัดระกาศ (กม.34) ขาออก วงเงิน 140 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะถูกรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 5. โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน 15 ล้านบาท เนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้มีการใช้ระบบจองคิวรถบรรทุกในการเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการดังกล่าว

          รายงานข่าวจากสนข. กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันมีโครงการทางสนับสนุนเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจ.สมุทรสาคร-จ.สมุทร ปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทร ปราการ) วงเงิน 77,003 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถูกประชาชนคัดค้าน ส่งผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

          "เนื่องจากหลายโครงการไม่ได้สนับสนุนพื้นที่อีอีซีโดยตรงซึ่งจะถูกจัดอยู่ในแผนบูรณาการโลจิสติกส์ในประเทศต่อไป"