สนข.ดัน5โปรเจคท์โลจิสติกส์เชื่อมโครงข่ายอีอีซี-ภาคใต้
Loading

สนข.ดัน5โปรเจคท์โลจิสติกส์เชื่อมโครงข่ายอีอีซี-ภาคใต้

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563
สนข.ลุย 5 โปรเจคท์ เชื่อมโยง อีอีซี - ภาคใต้
          รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 63 สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา 5 โครงการ วงเงินรวม 140,088,100 บาท ใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี เริ่ม ก.ค. 63-ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก (อีอีซี) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จ.ระนอง วงเงิน 22,492,400 บาท แบ่งเป็นปีงบฯ 63 จำนวน 4,498,500 บาท และ ผูกพันปีงบฯ 64 จำนวน 17,993,900 บาท เน้นวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ (SEC) ที่สามารถตอบสนองการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงสินค้าการผลิตในพื้นที่อีอีซีกับประตูการค้าพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ที่มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน หรือตะวันออกลาง ยุโรป

          2. ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น วงเงิน 35,360,100 บาท แบ่งเป็นปีงบฯ 63 จำนวน 7,072,100 บาท และ ผูกพันปีงบฯ 64 จำนวน 28,288,000 บาท เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองรับความต้องการในการเดินทาง พร้อมจัดทำข้อเสนอและทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการให้สอดคล้องและลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง รูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วงเงิน 22,141,000 บาท แบ่งเป็นปีงบฯ 63 จำนวน 4,428,200 บาท ผูกพันปีงบฯ 64 จำนวน 17,712,800 บาท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางให้เข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สนามบิน และระบบขนส่งรูปแบบอื่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

          4. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1 วงเงิน 25,552,600 บาท แบ่งเป็นปีงบฯ 63 จำนวน 5,110,600 บาท และ ผูกพันปีงบฯ 65 จำนวน 20,442,000 บาท เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก ให้สอดรับกับความต้องการใช้งานข้อมูลในงานวางแผนและการศึกษาการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการอำนวยความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนและระบบขนส่งสาธารณะ

          และ 5. ศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม วงเงิน 34,542,000 บาท แบ่งเป็นงบฯ 63 จำนวน 6,908,400 บาท ผูกพันปีงบฯ 64 จำนวน 13,816,800 บาท และผูกพันปีงบฯ 65 จำนวน 13,816,800 บาท เพื่อให้มีแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล การบริหารติดตามระบบตั๋วร่วม รวมทั้งให้มีระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับประชาชนและผู้ประกอบการการขนส่ง มวลชนสาธารณะทุกรูปแบบ
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ