Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ปี64ถมทะเลผุด มาบตาพุดเฟส3

วันที่ : 15 มกราคม 2564
ถมทะเล ขยายท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3
           กรุงเทพธุรกิจ

          โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3  เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (อีอีซี) เพื่อขยายท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 จะช่วยขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูง ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการต่อยอดอุตสาหกรรมชั้นสูง ตาม เป้าหมาย อีอีซี และกำหนดให้เป็น ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค

          ใน เม.ย. ปี 2564 ตามไทม์ไลน์ โครงการจะเริ่มการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) ก่อนเปิดให้บริการ (ส่วนที่ 1) ได้ ในปี 2569 หลังลงนามแล้วก่อสร้าง กับเอกชน เมื่อ ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่า การลงทุนรวม 65,805 ล้านบาท แบ่งเป็น ภาครัฐลงทุน 21,300 ล้านบาท และ เอกชน 44,505 ล้านบาท

          ตามหลักโครงการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
          ส่วนหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)