ค้านเพิกถอนคอนโดหรูกทม.อุทธรณ์สู้
Loading

ค้านเพิกถอนคอนโดหรูกทม.อุทธรณ์สู้

วันที่ : 5 สิงหาคม 2564
คดียังไม่ถึงที่สุด เตรียมใช้สิทธิยื่นศาลปกครองยันมีทางเข้า-ออกตามเกณฑ์กฎกระทรวง
         
          จากกรณีศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการแอชตัน อโศก เขตวัฒนา ด้วยเหตุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านี้นั้น

          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา กทม. ชี้แจงว่า  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 กำหนดว่าที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคาร รวมกันทุกชั้น มากกว่า 30,000 ตารางเมตร ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร และที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด จนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่าง เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกรถดับเพลิงได้โดยสะดวก

          ดังนั้น หากที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ แม้จะไม่ได้อยู่ติดถนนสาธารณะก็ตาม แต่หากมี ที่ดินแปลงอื่นที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะสำหรับอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษได้ตลอดตราบที่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ และรถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก จะเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ข้อ 2 โดย ที่ดินส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าออก ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความกว้าง 13 เมตร (ไม่น้อยกว่า 12 เมตร) ยาวตลอดถึงที่ตั้งอาคารและถนนอโศกมนตรี มีความกว้าง 27.70-30 เมตร (ไม่น้อยกว่า 18 เมตร) ยาวต่อเนื่องกันเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ซึ่งมีความกว้าง 30 เมตร ได้เกณฑ์ตามกฎกระทรวง

          ทั้งนี้ ภายหลังศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โครงการอาคารชุดดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ กรณีคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีดังกล่าว เมื่อปรากฏแล้วว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น สำนักการโยธาจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

          ด้าน น.ส.สุชิรา ศิลานนท์ ผอ.เขตวัฒนา ระบุ กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างดังกล่าวว่า สำนักงานเขตวัฒนาจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อไป
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ