ประกาศแล้ว! ลดค่าโอนบ้าน-คอนโดเหลือ 0.01%
Loading

ประกาศแล้ว! ลดค่าโอนบ้าน-คอนโดเหลือ 0.01%

วันที่ : 18 มกราคม 2565
กระทรวงมหาดไทยประกาศแล้ว ลดค่าโอนและค่าจดจำนอง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคาครชุด เหลือร้อยละ 0.01 ได้หมดทั้งบ้าน-คอนโดมือหนึ่งและมือสองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลตั้งวันที่ 18 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
         กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

         โดยระบุว่า เป็นการสมควรให้มีการสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
 

         ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (7) (ฎ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และ ในข้อ 1 (7) (ช) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และอาคารชุด สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 

          ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 

           "ประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 18 มกราคม 2565) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565"

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ