ASW ปิดดีลเข้าลงทุน TITLE เล็งเป้าดันรายได้ชนหมื่นล.
Loading

ASW ปิดดีลเข้าลงทุน TITLE เล็งเป้าดันรายได้ชนหมื่นล.

วันที่ : 5 กันยายน 2566
ASW ปิดดีลเข้าลงทุนใน TITLE หลังทำ Tender Offer แล้วเสร็จ รวมถือหุ้น 67.71% ลุยขยายตลาดอสังหาภูเก็ต วางแผนต่อยอดสู่เซ็กเตอร์โรงแรมและท่องเที่ยวในอนาคต
        เตรียมเปิดตัวคอนโด 2 โครงการใหม่ใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ล็อกเป้าหมายดัน รายได้ TITLE ในช่วง 3 ปีข้างหน้า แตะ 10,000 ล้านบาท

         นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด "ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ" หรือ "We Build Happiness" กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 อนุมัติให้บริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซ้งเป็นบริษัทย่อยที ASW ถ่อหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 417,169,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 57.79 ของจำนวนหุ้นทีออกและจำหน่ายได้แล้วทังหมดของ TITLE จากผ้ถ่อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,042,923,750 บาท พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TITLE (Tender Offer) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2566 ล่าสุด ASW ได้ปิดดีลการเข้าซื้อหุ้นของ TITLE เป็นผลสำเร็จด้วยสัดส่วนร้อยละ 67.61

          ลุยอสังหาภูเก็ต

          โดย TITLE เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของจังหวัดภ้เก็ต และเป็น 1 ใน 2 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภ้เก็ต ทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมมากว่า 10 ปี ภายใต้แบรนด์ "THE TITLE" ซึ่งแต่ละโครงการ ล้วนตังอย่ในทำเลทีดี ได้แก่ หาดในยาง, หาดราไวย์ และหาดบางเทา และได้รับการ ตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติ ที่ผ่านมาสามารถปิดการขายแล้วเกือบทุกโครงการ แม้ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดยังสามารถส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าได้ตามสัญญา

          แสดงให้เห็นว่า TITLE มีสถานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง นอกจากนีภายใต้การลงทุนดังกล่าว ASW ยังได้ฐานลูกค้าและเครือข่ายเอเจนท์ (Agent) ต่างชาติทีน่าเช่าอถ่อ รวมถ้งทีมผ้บริหาร TITLE ทีมี ประสบการณ์ในตลาดคอนโด ภูเก็ต พร้อมทั้งพนักงาน ทีเข้าใจการพัฒนาทีอย่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติทีพร้อมจะดำเนินงานต่อได้ทันที

          "TITLE เป็นบริษัททีมีศักยภาพทังทีม ผู้บริหาร พนักงาน ตัวสินค้า และ ศักยภาพของทีดินที TITLE มีอย่ ทำให้ ASW สามารถต่อ จิ๊กซอว์สู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภ้เก็ตทีเป็นตลาดระดับโลกได้ทันที พร้อมทังสามารถต่อยอด เข้าส่ธุรกิจโรงแรมและการ ท่องเทียวจากศักยภาพของจังหวัด และทีดินทีมีอย่เดิม ดังนันดีลนีจ้งถ่อเป็นหน้างในการลงทุนครั้งสำคัญและเป็นดีล M&A ทีดีมากดีลหน้างของ ASW ในการขยายตลาด อสังหาส่ภ้เก็ตทีเป็นเม่อง ท่องเที่ยวระดับโลก" นายกรมเชษฐ์ กล่าว

          ต่างชาติหนุนพอร์ต

          นายกรมเชษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดภ้เก็ตกลับมาฟืนตัวได้ดี เพราะภ้เก็ตเป็น ดิสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเกิดความ ต้องการทีอย่อาศัยในจังหวัดภ้เก็ตเพ่าอเป็นบ้านหลังทีสอง ล่าสุดรัฐบาลชุดใหม่ นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงพ่านทีจังหวัดภ้เก็ตพบกับ ผู้ประกอบการภาคเอกชนหารือเกี่ยวกับประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และมีแนวนโยบาย "ฟรีวีซ่า" (Free Visa) แก่นักท่องเทียว ชาวจีนและชาวอินเดีย เพ่อให้เดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยมากข้านในช่วงไฮซีซันทีจะถ้งนี แสดงให้เห็นว่าจะรัฐบาลชุดใหม่จะ ใช้ภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจต่อจากนี

          ล่าสุด ASW จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ TITLE คือ โครงการ THE TITLE HALO 1 NAIYANG ทีมียอดขาย แล้วถึง 80% จากจำนวน 329 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,517 ล้านบาท ซ้างจะรับร้เป็นรายได้ในไตรมาส 1/2567 และยังมีทีดินรอการพัฒนาในจังหวัดภ้เก็ต อีกกว่า 80 ไร่ สามารถพัฒนาโครงการใหม่ได้ถึง 9 โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 14,000 ล้านบาท

          จ่อเปิดโครงการใหม่

          นอกจากนี้ TITLE เตรียมแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในปลายปีนี้อีก 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 5,150 ล้านบาท ได้แก่ THE TITLE MORI 1 บริเวณหาดบางเทา มูลค่าโครงการ 3,750 ล้านบาท และ THE TITLE X บริเวณหาดในยาง มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท เพื่อตอบรับ แนวนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวไทยของรัฐบาลใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ที่จะถึงนี้ โดยทั้ง 2 โครงการเป็นคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ (Low Rise) คาดว่า จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากโครงการ THE TITLE MORI 1 เพ่อรับร้รายได้อย่างต่อเน่อง ซ้งตั้งเป้ารายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2567-2569) ที่ระดับ 10,000 ล้านบาท ซ้งจะส่งให้ผลให้ ASW ในฐานะบริษัทแม่มีรายได้เติบโตทีแข็งแกร่งเฉลีย 20% ต่อปีในอนาคต