Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 4 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 9 มกราคม 2566
ไตรมาส 4 ปี 2565
   ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2565  ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 130.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรกนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564  และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดต่อเนื่องติดต่อกันมา 2 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565
       ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่มีการเปิดขายในไตรมาสนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดยกเว้นหมวดกระเบื้องเมื่อเทียบราคากับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสูงขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขายของบ้านจัดสรรในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนมากที่สุด....อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF 
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่