Loading

รวบรวม มาตรการภาครัฐ

วันที่ : 19 เมษายน 2563
รวบรวมมาตรการรัฐ ที่ผ่านการพิจารณา มีมติเห็นชอบและอนุมัติ

27 พฤษภาคม 2563

 • ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลว. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  Download PDF ได้ที่นี่


26 พฤษภาคม 2563

 • มาตรการด้านการเงิน เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVIF-19) ของสถาบันการเงินของรัฐ
  Download PDF ได้ที่นี่


19 เมษายน 2563

 • พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF ได้ที่นี่
   
 • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

  Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF ได้ที่นี่


7 เมษายน 2563

 • มาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3
  ฉบับที่ 36/2563 Download PDF ได้ที่นี่
 • สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 (1,900,000 ล้านบาท)
  แผนผังสรุป Download PDF ได้ที่นี่


25 มีนาคม 2563

 • การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.36 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2563
  ประกาศ คำชี้แจง สกท ที่ 3/2563 Download PDF ได้ที่นี่
 • การแก้ไขเพิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2563 Download PDF ได้ที่นี่


24 มีนาคม 256310 มีนาคม 2563


11 ธันวาคม 2562


26 พฤศจิกายน 2562

 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562
  1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิด 2562/63
  3. มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
  Download PDF ได้ที่นี่


1 พฤศจิกายน 2562

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF ได้ที่นี่
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมาวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF ได้ที่นี่


22 ตุลาคม 2562

 • สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การโอนและการจำนอง กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี
  Download PDF ได้ที่นี่


1 ตุลาคม 2562

 • มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อน คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  Download PDF ได้ที่นี่
 

20 มิถุนายน 2562

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF ได้ที่นี่
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF ได้ที่นี่

 

15 พฤษภาคม 2562

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ลดหย่อนภาษีไม่เกินสองแสนบาท กรณีซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกินห้าล้านบาท) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  Download PDF ได้ที่นี่7 พฤษภาคม 2562
 • มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
  Download PDF ได้ที่นี่
 • สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
  Download PDF ได้ที่นี่30 เมษายน 2562
 • มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
  • มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562


27 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์ LTV ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 9/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  Download PDF ได้ที่นี่


11 ธันวาคม 2561 หลักเกณฑ์ LTV ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  Download PDF ได้ที่นี่


10 กุมภาพันธ์ 2546

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  Download PDF ได้ที่นี่
 • คำอธิบายเพิ่มติมประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 125 พ.ศ. 2546
  Download DOCX ได้ที่นี่