รวบรวม มาตรการภาครัฐ
Loading

รวบรวม มาตรการภาครัฐ

วันที่ : 16 เมษายน 2566
รวบรวมมาตรการรัฐ ที่ผ่านการพิจารณา มีมติเห็นชอบและอนุมัติ

25 เมษายน 2566

 • ครม. เห็นชอบเสนอ กกต. ขออนุมัติวงเงิน 11,112 ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ 3 มกราคม 2566

 • กฎกระทรวง ลดค่าโอนและค่าจดจำนองบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และ ที่ดินพร้อมอาคาร ปี 2566
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ กฎกระทรวง
 • กฎกระทรวง ลดค่าโอนและค่าจดจำนองห้องชุด ปี 2566
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ กฎกระทรวง
 

20 ธันวาคม 2565

 • 18. เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ มติคณะรัฐมนตรี
 • ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับบ 220/2565
 • Infographic มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566
  Download Infographic
 • Infographic มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2566
  Download Infographic
 

25 ตุลาคม 2565

 • ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ....
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ 
 • Infographic ดึงต่างชาติลงทุนในประเทศไทย เปิดให้ต่างชาติซื้อบ้าน-ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่
  Download Infographic
 

20 กันยายน 2565

 • การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ มติคณะรัฐมนตรี
 • ลิงค์วีดิทัศน์ : "การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ”
  Download PDF

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ และระเบียบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย รวมถึงการออกวีซ่าระยะยาว (long-term resident visa : LTR Visa) รวม 4 ฉบับ ได้แก่
 • 2 มิถุนายน 2565 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 11 สิงหาคม 2565 : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. ๒ /๒๕๖๕ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 11 สิงหาคม 2565 : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. ๓ /๒๕๖๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ (ยังใม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 • 31 สิงหาคม 2565 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ (ยังใม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 • Infographic วีซ่าประเภทใหม่ “Long – Term Resident Visa: LTR Visa”
  Download Infographic
  

21 มิถุนายน 2565

 • ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีจัด "สัมมนา-อีเว้นท์" ขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าครองชีพพลังงาน
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ มติคณะรัฐมนตรี
 

17 มกราคม 2565

 • หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 • หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่> ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่> ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 

21 ธันวาคม 2564

 • ข่าวกระทรวงการคลัง 229/2564 ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • Infographic มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565
  Download PDF
 

29 มิถุนายน 2564

 • ประกาศคำสั่งศบค.กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 

18 มิถุนายน 2564

 • ข่าวกระทรวงการคลัง 126/2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • Link มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
 • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3
  Download PDF    Download PDF    Download PDF
 • Link หมอหนี้เพื่อประชาชน 
 

8 มิถุนายน 2564

 • ข่าว ธปท. ฉบับที่ 39/2564 เรื่อง ธปท. ชี้แจง สว. การออก พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
  Download PDF   Download PDF   
   

10 เมษายน 2564

 • พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 • ข่าว ธปท.ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
  Download PDF   Download PDF   
 
9 เมษายน 2564
 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.2/2564 เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 

2 กุมภาพันธ์ 2564

 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   

26 มกราคม 2564

 • มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ฉบับที่ 12/2564
 • มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2564
 

30 กันยายน 2563

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


27 พฤษภาคม 2563

 • ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลว. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


26 พฤษภาคม 2563

 • มาตรการด้านการเงิน เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVIF-19) ของสถาบันการเงินของรัฐ
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


19 เมษายน 2563

 • พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


7 เมษายน 2563

 • มาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ฉบับที่ 36/2563
 • สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 (1,900,000 ล้านบาท)
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ แผนผังสรุป


25 มีนาคม 2563

 • การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.36 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2563
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศ คำชี้แจง สกท ที่ 3/2563
 • การแก้ไขเพิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2563


24 มีนาคม 2563


10 มีนาคม 2563


11 ธันวาคม 2562


26 พฤศจิกายน 2562

 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562
  1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิด 2562/63
  3. มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


1 พฤศจิกายน 2562

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมาวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


22 ตุลาคม 2562

 • สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การโอนและการจำนอง กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


1 ตุลาคม 2562

 • มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อน คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 

20 มิถุนายน 2562

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

 

15 พฤษภาคม 2562
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 348 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ลดหย่อนภาษีไม่เกินสองแสนบาท กรณีซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกินห้าล้านบาท) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

7 พฤษภาคม 2562
 • มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่

30 เมษายน 2562
 • มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
  • มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562


27 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์ LTV ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 9/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


11 ธันวาคม 2561 หลักเกณฑ์ LTV ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่


10 กุมภาพันธ์ 2546

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๒๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  Download PDF Download PDF ได้ที่นี่
 • คำอธิบายเพิ่มติมประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 125 พ.ศ. 2546
  Download DOCX ได้ที่นี่