หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน เอกสารสำคัญที่ต้องรู้จักไว้
Loading

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน เอกสารสำคัญที่ต้องรู้จักไว้

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน เอกสารสำคัญที่ต้องรู้จักไว้

65_168_1689920495_57722 ในการซื้อขายที่ดินนั้น โดยปกติแล้วเจ้าของที่ดินกับผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนซื้อขายด้วยตนเองอยู่แล้ว แต่มีบางกรณีเช่นกันที่ผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายอาจติดภารกิจสำคัญกว่าทำให้ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการซื้อขายที่ดินด้วยตัวเองได้ตามวันที่นัดหมายไว้ ซึ่งเพื่อไม่ให้การซื้อขายที่ดินล่าช้าออกไปจนอาจทำให้เกิดความเสียหายนั้น ทางผู้ซื้อหรือผู้ขายจึงสามารถที่จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นหรือ “ตัวแทน” ไปดำเนินการซื้อขายที่ดินแทนได้ แต่การจะซื้อขายที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบนั้นตัวแทนจำเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินติดตัวไปด้วย ดังนั้น สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ ที่เลือกเน้นการลงทุนในที่ดินเป็นหลักจึงควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดีให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้ง

 

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินคืออะไร

มีเรื่องใดต้องระวังเป็นพิเศษบ้าง

 

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน คือ เอกสารสำคัญในการซื้อขายที่ดิน ที่ผู้ซื้อหรือเจ้าของที่ดินผู้ขาย แต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการซื้อหรือขายที่ดินแทนตนเองได้ ซึ่งถือว่ามีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินนี้ จะใช้รูปแบบที่ทางกรมที่ดินมีไว้ให้หรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องระบุเนื้อหาสำคัญให้ครบถ้วนและมีการลงนามรองรับ รวมถึงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน จำเป็นจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจติดตัวมายืนยันกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน มีผลบังคับใช้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำให้การซื้อขายที่ดินถูกต้องสมบูรณ์ ในการจัดทำหนังสือมอบอาจกรมที่ดิน ควรระมัดระวังสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด ทำให้หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินใช้ไม่ได้ ดังต่อไปนี้

  1. ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด เช่น ตึก บ้าน ที่ดิน
  2. ระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ดำเนินการเรื่องใด เช่น ซื้อ ขาย จำนอง ฯลฯ
  3. ห้ามเขียนข้อความต่างลายมือ ต่างสีหมึก
  4. ไม่ควรมีการขูดลบ เติม ขีดฆ่า กรณีที่มีการแก้ไขขีดฆ่า ให้ระบุสิ่งที่แก้ไขให้ชัดเจนและลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับไว้ทุกจุด
  5. ห้ามลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเปล่าที่ยังไม่ได้ระบุข้อมูลทั้งหมด
  6. ในหนังสือมอบอำนาจจะต้องมีพยานลงนามอย่างน้อย 1 คน
  7. กรณีหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินดำเนินการทำในต่างประเทศ ควรให้สถานฑูตหรือสถานกงศุลรับรองด้วย

 

ในการซื้อขายที่ดินนั้น แนวทางที่ปลอดภัยและทำให้การซื้อขายมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบนั้น ควรดำเนินการด้วยตนเองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านอยู่เองท่านใด ที่ต้องทำการซื้อที่ดินจากตัวแทนที่ได้รับมอบเอานาจ ไม่ได้ดำเนินการโดยตรงกับผู้ขายตัวจริง ก็ควรพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และไม่ให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาภายหลัง

 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย หากต้องการทำหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน สามารถดาวโหลดตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินโดยตรง ที่ www.dol.go.th

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมที่ดิน

DDproperty

Tags :  หนังสือมอบอำนาจ กรมที่ดิน  เอกสารสำคัญ