เวนคืน
Loading

เวนคืน

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลอรัญญิก ตำบลหัวรอ และตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดการชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงการขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดการจำหน่ายหรือทำลายโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทนอื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืนหรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. 2564 5 กรกฎาคม 2564