มาตรการรัฐ
Loading

มาตรการรัฐ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 16 เมษายน 2562
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 9/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 27 มีนาคม 2562
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 11 ธันวาคม 2561
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 14 พฤษภาคม 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3 สิงหาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3 สิงหาคม 2560
คำสั่ง คสช.ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 17 มกราคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 28 ตุลาคม 2558