มาตรการรัฐ
Loading

มาตรการรัฐ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 14 พฤษภาคม 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3 สิงหาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 3 สิงหาคม 2560
คำสั่ง คสช.ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 17 มกราคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 28 ตุลาคม 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 28 ตุลาคม 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 28 ตุลาคม 2558
มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 11 ตุลาคม 2554