มาตรการรัฐ
Loading

มาตรการรัฐ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 พฤศจิกายน 2566
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย 8 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.4/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 8 กันยายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/2565 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 11 สิงหาคม 2565
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 10 เมษายน 2564
กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 2563 7 มกราคม 2564
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 30 กันยายน 2563
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 1/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2-2557 21 กุมภาพันธ์ 2563