อื่นๆ
Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงันและเกาะกงธานเสด็จ ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 20 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 5 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 3 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 24 กันยายน 2561
กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 3 กรกฎาคม 2561
กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561