Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เชื่อมั่น

วันที่ : 10 ตุลาคม 2561
ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด
          ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน ในภาพรวมของไตรมาส 3 ปีนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 51.7 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ในระดับ 50.9 จุด เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ครึ่งแรกปี 61 ขยายตัว 4.8% และคาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะขยายตัว 4.2-4.7%