Loading

บูมเขตเศรษฐกิจMLC พาณิชย์เจ้าภาพถกภาครัฐ เอกชนกระตุ้นการค้าพุ่ง2แสนล้าน

วันที่ : 27 มิถุนายน 2561
บูมเขตเศรษฐกิจMLC พาณิชย์เจ้าภาพถกภาครัฐ เอกชนกระตุ้นการค้าพุ่ง2แสนล้าน

บูมเศรษฐกิจMLC

พาณิชย์ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนแม่โขง-ล้านช้าง ระยะ 5 ปี คาดเพิ่มมูลค่าการค้ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนัก

วิชาการร่วมกันยกร่างแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าของ MLC ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2561-2565)

ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่สำคัญ เช่น พัฒนาให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิก MLC ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การจัดตั้งสภาธุรกิจ MLC และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าร่วมกันของ MLC และให้จัดตั้งเครือข่ายทางการค้าระหว่างสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น โดยกำหนดให้จัดทำแผนให้แล้วเสร็จในปี 2561 ตั้งเป้าหมายให้กลุ่ม MLC สามารถขยายมูลค่าการค้าจาก ปัจจุบันที่ 2.2  แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ในปี 2563

นอกจากนี้ ไทยยังได้แจ้งในที่ประชุม MLC ทราบแผนการดำเนินโครงการ ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 4 โครงการ ที่ไทยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ของจีน รวม 1.7 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสมาชิก MLC โดยอาจใช้โมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษ เซี่ยงไฮ้ เป็นต้นแบบ โดยเดือน ส.ค.นี้ จะลงพื้นที่หารือกับภาครัฐ เอกชน และ นักลงทุนใน จ.เชียงราย 2.โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกตามแนว

ชายแดน โดยจะเริ่มจากการพัฒนาศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวร่วมกันของสมาชิก (Joint One-Step Service) ที่จะใช้เป็นต้นแบบของโครงการ

สำหรับโครงการที่ 3 คือ การพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจแม่โขง-ล้านช้าง โดยการคัดเลือกกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพของ MLC และจัดทำเป็น Directory หรือ ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจระหว่างกันได้ และ 4.โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางให้กับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์