Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: พฤกษา แชมป์บ้านจัดสรรครึ่งแรกปี60เปิด23โครงการ

วันที่ : 10 ธันวาคม 2560
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: พฤกษา แชมป์บ้านจัดสรรครึ่งแรกปี60เปิด23โครงการ

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำรวจโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  จำนวน 1,126 โครงการ ณ ช่วงครึ่งแรกปี 2560 มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 208,237 หน่วย มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาดประมาณ 78,219 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 328,477 ล้านบาท

หน่วยในผังโครงการทั้งหมด แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 49% บ้านเดี่ยว 34% บ้านแฝด 12% และที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า หากแยกตามระดับราคา ส่วนใหญ่ 33% อยู่ในช่วงราคา 3.01-5.0 ล้านบาท รองลงมา 26% อยู่ในช่วงราคา 2.01-3.0 ล้านบาท  24% อยู่ในช่วงราคาเกินกว่า 5 ล้านบาท และ 17% อยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

โครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด 1,126 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการในกรุงเทพฯ มากที่สุด 374 โครงการ มีหน่วยในผัง 66,221 หน่วย มูลค่าโครงการ 384,258 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 18,286 หน่วย รองลงมาเป็นโครงการในจังหวัดนนทบุรี 255 โครงการ มีหน่วยในผัง 41,405 หน่วย มูลค่าโครงการ 175,517 ล้านบาท เหลือขาย 17,703 หน่วย เป็นโครงการในจังหวัดปทุมธานี 185 โครงการ มีหน่วยในผัง 40,960 หน่วย มูลค่าโครงการ 137,385 ล้านบาท เหลือขาย 17,215 หน่วย

เป็นโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ 164 โครงการ มีหน่วยในผัง 36,068 หน่วย มูลค่าโครงการ 126,152 ล้านบาท เหลือขาย 14,846 หน่วย เป็นโครงการในจังหวัดสมุทรสาคร 79 โครงการ มีหน่วยในผัง 16,090 หน่วย มูลค่าโครงการ 50,606 ล้านบาท เหลือขาย 6,711 หน่วย และเป็นโครงการในจังหวัดนครปฐม 69 โครงการ มีหน่วยในผัง 7,493 หน่วย มูลค่าโครงการ 28,571 ล้านบาท เหลือขาย 3,458 หน่วย

ในช่วงครึ่งแรกปี 2560 บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ มีหน่วยขายได้ใหม่ 11,368 หน่วย มีอัตราดูดซับ 3.6% ต่อเดือน โดยบ้านเดี่ยวมีหน่วยขายได้ใหม่ 5,554 หน่วย อัตราดูดซับ 3% ต่อเดือน และบ้านแฝด มีหน่วยขายได้ใหม่ 2,690 หน่วย อัตราดูดซับ 4.1% ต่อเดือน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนทุกประเภท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ