ธนาคารที่ดิน แหล่งทุนกระจายถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ
Loading

ธนาคารที่ดิน แหล่งทุนกระจายถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560
ธนาคารที่ดิน แหล่งทุนกระจายถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ
"ธนาคารที่ดิน

          นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า สถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ มหาชน) หรือ บจธ. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 มี จุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน ซึ่งจะทำ หน้าที่เป็นแหล่งทุนและดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม ในการถือครองที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกระจายการถือครองที่ดิน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพหรือภารกิจใดๆ ที่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในเรื่องที่ดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

          โดยจะดำเนินการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนด้วยวิธีการต่างๆ ตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นทุนในการ ช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ยากจน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ผู้จะสูญเสีย สิทธิในที่ดิน โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของประชาชน รวมถึงยังมีหน้าที่กระจายสิทธิในที่ดินเอกชนโดยการขอซื้อหรือเช่าระยะยาวเพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกร/ ผู้ยากจน ให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ ในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก พร้อมทั้ง ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่งรัดโครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจน ที่กำลังจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองหรือขายฝากและคดีความใกล้ถึงที่สุด หรือที่ดินใกล้หลุดจำนองซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่ให้ สูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินให้สามารถคงสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจำนอง การถูกบังคับคดี และการขายฝาก รวมทั้งจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อช่วยให้เกษตรกร/ ผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

          "ธนาคารทั่วไปเป็นแหล่งทุนที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวในเรื่องของที่ดิน แต่ธนาคาร ที่ดินจะแตกต่างออกไป คือ จะเป็นแหล่งทุน ที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม" นายสถิตย์พงษ์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ