Loading

ฟิทช์มองศก.ไทยขยายตัวดี

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
ฟิทช์มองศก.ไทยขยายตัวดี

ฟิทช์มองศก.ไทยขยายตัวดี คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศและในประเทศ มองแนวโน้มมีเสถียรภาพ (ฟิทช์มองศก.ไทยขยายตัวดี)

โพสต์ทูเดย์ - ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศและในประเทศระยะยาวของประเทศไทยที่ BBB+ ระบุเศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งให้เติบโตได้ดี

โพสต์ทูเดย์ - ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศและในประเทศระยะยาวของประเทศไทยที่ BBB+ โดยให้แนวโน้มมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัทจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลกได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตตราสารหนี้สกุลเงินในประเทศที่ไม่มีหลักประกันของไทยยังคงเป็น "BBB+" อันดับเครดิตสากลระยะสั้นและสกุลเงินระยะสั้นคงไว้ที่ระดับ F2

ทั้งนี้ การคงอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นผลมาจากฐานะการคลังของไทยที่แข็งแกร่งและมีหนี้สาธารณะในระดับต่ำ ทำให้มีความยืดหยุ่นทางการคลังเพื่อรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจสูง นอกจากนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย เพิ่มขึ้นและทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงขึ้น โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นจาก 8.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวเป็น 11.5% ของจีดีพีในปี 2562 เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ต่ำลง และเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นในขณะที่กำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอ

ฟิทช์ฯ ระบุว่า การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2560 ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องแทรกแซงค่าเงินเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 1.85 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งที่จะทำให้เติบโตได้ดี ฟิทช์ฯ คาดว่าการลงทุนภาครัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่จะผลักดันการเติบโตขึ้นเป็น 3.4% ในปี 2560 รัฐบาลใช้ช่องว่างทางการเงินที่มีอยู่ ซึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตในระยะปานกลาง การส่งออกยังมีความเสี่ยง