Loading

ดัน ธอส.ให้กู้บ้านผู้สูงอายุ

วันที่ : 29 มีนาคม 2560
ดัน ธอส.ให้กู้บ้านผู้สูงอายุ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ... เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 ให้สามารถรองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้สามารถนำที่อยู่อาศัยมาเข้าโครงการเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการนี้และมอบให้ ธอส.เป็นผู้นำ แต่ติดปัญหาที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการทำธุรกิจนี้อย่างชัดเจน จึงมีการแก้กฎหมายเพื่อให้ดำเนินการได้ ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอำนาจออกและขายสลากออมทรัพย์เพื่อให้มีช่องทางใหม่ในการระดมทุนระยะยาวยิ่งขึ้น เนื่องจากการให้สินเชื่อของ ธอส.มักจะเป็นสินเชื่อระยะยาว 15-20 ปี แต่การระดมเงินฝากที่ผ่านมาทำได้เพียงเงินฝากระยะสั้น

นอกจากนั้น ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการซึ่งเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ... มีสาระสำคัญขยายขอบเขตให้สามารถประกอบกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเข้าซื้อหุ้นในกิจการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย กิจกรรมประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กิจการรับจัดทำสัญญา และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตได้ ซึ่งจะทำให้ ธอส.ออกประกันราคาถูก เพื่อผู้มีรายได้น้อยควบคู่ไปกับการออกสินเชื่อได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ