Loading

ฉลุย นิคมฯสระแก้ว รับเขตศก.ชายแดน

วันที่ : 23 มีนาคม 2560
ฉลุย นิคมฯสระแก้ว รับเขตศก.ชายแดน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว บนพื้นที่ 660 ไร่ ที่ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรอบวงเงิน 1,660.26 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอรับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐมาช่วยสนับสนุนวงเงิน 700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้งบ ประมาณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มาทำเอง คาดว่า โครงการนี้จะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เสร็จภายใน 15 เดือน ก่อนทยอยเปิดให้เช่าพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีเอกชนมาเช่าพื้นที่จนหมดภายใน 5 ปีนับจากนี้

สำหรับวงเงินในการทำโครงการครั้งนี้

แบ่งเป็น ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 856.26 ล้านบาท, ค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 2 ล้านบาท, ค่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ล้านบาท, ค่าออกแบบงานก่อสร้าง 10.9 ล้านบาท, ค่าก่อสร้าง 769.76 ล้านบาท, ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 13.50 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการงานโครงการ 3.85 ล้านบาท โดยการเสนอของบประมาณจากรัฐมาช่วยสนับสนุนนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ปี คือในปี 60 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 140 ล้านบาท และในปี 61 อีก 560 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาห กรรมดังกล่าว จะมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกอบด้วย ระบบถนนและระบบระบายน้ำ, พื้นที่เก็บน้ำดิบ, ระบบประปา, ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, สถานีไฟฟ้าย่อย และพื้นที่สำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร, อุตสาห กรรมโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะหรือเครื่องจักร, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์