Loading

กนอ.จูงใจลงทุน เขตศก.สระแก้ว เช่าฟรี3ปีแรกทำสัญญาก่อน31มี.ค.สร้างใน6เดือน

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
กนอ.จูงใจลงทุน เขตศก.สระแก้ว เช่าฟรี3ปีแรกทำสัญญาก่อน31มี.ค.สร้างใน6เดือน

"กนอ." ออกโปรโมชั่นมาตรการจูงใจรายใหญ่-SMEs ลงทุนนิคมชายแดนสระแก้ว เช่าฟรี 3 ปีแรก ทำสัญญาก่อน 31 มี.ค. สร้างจริงภายใน 6 เดือน ขณะที่นิคม "สงขลา-ตาก" คาดทำสัญญาเช่าที่ดินได้กับกรมธนารักษ์เดือน ก.พ.-มี.ค.นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ให้ กนอ.จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะแรก 3 พื้นที่ คือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา และจังหวัดตากนั้น กนอ.ยังคงเดินหน้าต่อใน 3 โครงการหลักนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) มีมติเห็นชอบมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเช่าที่ดินโครงการนิคมฯ จ.สระแก้ว

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการเช่าเหมาแปลง (Whole Rental) พื้นที่ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป ระยะเวลาการเช่า 30 ปี หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว (เกษตรและอาหารแปรรูป สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์/เครื่องจักรและชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยา กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว) จะได้มาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ (Super Early Bird) คือการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรก และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก โดยจะต้องลงนามสัญญาเช่าภายใน 31 มี.ค. และเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 6 เดือน พร้อมทั้งเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการเช่าพื้นที่ขายปลีก พื้นที่น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี หากลงนามสัญญาเช่าภายใน 31 มี.ค. รวมถึงเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 1 ปี และเปิดดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า จะได้รับข้อเสนอพิเศษที่เอื้อต่อการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือการขยายกิจการ ซึ่งจะได้ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก จากนั้นในปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 50% และในปีที่ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 30%

นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี (ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี) สามารถหักค่าขนส่ง ไฟฟ้าและประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี สามารถหักค่าติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 25% ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเพื่อส่งออก อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน รวมถึงนำคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร สามารถส่งออกเงินตราต่างประเทศ และผ่อนผันแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เป็นต้น

ทั้งนี้ แผนแม่บทการพัฒนา แนวคิดการออกแบบโครงการฯได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 660.56 ไร่ กับกรมธนารักษ์ รวมถึงได้ผ่านการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว หากได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม.ภายในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม 2560 กนอ.พร้อมดำเนินการ ก่อสร้างทันที

ล่าสุดบริษัท สุลัดดา 168 จำกัด เป็นนักลงทุนรายแรกลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดิน 30 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา เพื่อก่อสร้าง โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ