Loading

แจง อีอีซี เอื้อประโยชน์ชาติ

วันที่ : 5 กันยายน 2561
ดึงยุโรปลงทุนอีอีซี-ภาคใต้

คณะผู้แทนสมาคมภาคธุรกิจยุโรปเยือนไทย สนใจลงทุนอีอีซี เขตเศรษฐกิจภาคใต้ และกลุ่ม BIMSTEC

สมาคมภาคธุรกิจยุโรปเยือนไทย สนใจลงทุนอีอีซี เขตเศรษฐกิจภาคใต้  กลุ่ม BIMSTEC

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับคณะผู้แทนสมาคมภาคธุรกิจยุโรป (European ASEAN Business Alliance : EABA) นำโดยนายเจฟฟ์ โดนัลด์ ผู้บริหาร EABA พร้อมด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทชั้นนำของยุโรป ได้แก่ ธนาคารเอบีเอ็น-แอมโร บริษัท แคสเปอร์สกี้ แลป บริษัท ทราเวลพอร์ท และ ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของไทย

"EABA เป็นสมาคมภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ของยุโรปที่มีการค้าการลงทุนในอาเซียน รวมทั้งไทยในสาขาต่างๆ  อาทิ ภาคการเงินและการธนาคาร ยาและเวชภัณฑ์ เกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีทางการค้าและการลงทุนให้กับบริษัทยุโรป รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับหารือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน นำคณะนักธุรกิจเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เอกชนยุโรปให้ความสนใจทุกปี โดยปีนี้เลือกมาเยือนไทย" น.ส.ชุติมา กล่าว

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ EABA ทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) ที่จะเชื่อมโยงไปยัง BIMSTEC ทางฝั่งอันดามัน และได้เชิญชวนให้นักธุรกิจยุโรป เยี่ยมชมและศึกษาการลงทุนในเขตอีอีซี

นอกจากนี้ ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 ไทยจะเน้นผลักดันกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทิศทางการค้าของโลก โดยอยู่บนหลักการสำคัญคือ ต้องอำนวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งปลายปีนี้ อาเซียนจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นจะมีการจัดทำแผนดำเนินงานในเรื่องนี้ ซึ่งไทยจะใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนกำหนดกิจกรรมที่สอดรับกับ เป้าหมาย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาแรงงานสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ขณะนี้มีบางประเทศแสดงความสนใจผ่านทางไทยแล้ว

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากจีน ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 257.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกและนำเข้าจากสหภาพยุโรปมีมูลค่า 154.42 พันล้านดอลลาร์ และ 102.96 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ โดยไทยเป็นคู่ค้าสำคัญในอาเซียนอันดับที่ 3 ของสหภาพยุโรป รองจากสิงคโปร์และเวียดนาม