Loading

คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว: ช่วยให้มีบ้าน

วันที่ : 4 เมษายน 2562
รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่าได้เปิดโครงการฝากเงินกับ ธอส. เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ "ForHome Together" รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ว
            รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่าได้เปิดโครงการฝากเงินกับ ธอส. เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ "ForHome Together" รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี วงเงินฝากไม่ถึง 10 ล้านบาทและหากไม่มีการถอน ในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี สอบถามโทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ