Loading

ครม.เว้นภาษีจากดอกเบี้ย สลากออมทรัพย์ของ ธอส.

วันที่ : 5 มิถุนายน 2562
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเว้นภาษีดอกเบี้ยจากสลาก ธอส. เริ่ม 1 ก.ค.นี้ พร้อมอนุมัติโอนเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ 3,121 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 ปีงบ 62
         คณะรัฐมนตรีอนุมัติเว้นภาษีดอกเบี้ยจากสลาก ธอส. เริ่ม 1 ก.ค.นี้ พร้อมอนุมัติโอนเงินของกองทุนฟื้นฟูฯ 3,121 ล้านบาท ชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 ปีงบ 62

          รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) จำนวน 3,121 ล้านบาท เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

          ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า กองทุนฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,121 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ไม่ได้รวมอยู่ในเงินนำส่งที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561) คณะกรรมการจัดการกองทุน ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 จึงได้มีมติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 ในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมทั้งจำนวน

          นอกจากนี้ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ครม. ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนี้ เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมภารกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการระดมเงินโดยการออกผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร และตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อสร้างความเป็นธรรมในด้านภาระภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

          โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ 1.กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธอส. แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก ทั้งนี้ สลากออมทรัพย์ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562

          และ 2.กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป