ลดค่าโอน-จำนองบ้านและห้องชุด บังคับใช้ถึง 31 พฤษภาคม 2563
Loading

ลดค่าโอน-จำนองบ้านและห้องชุด บังคับใช้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562
จากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ลดค่าโอน-จำนองบ้าน และห้องชุด ที่ราคาไม่เกินล้านบาท เหลือ 0.01% จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยลดภาระผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
          อดิศร หวังศิริ

          จากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ลดค่าโอน-จำนองบ้าน และห้องชุด ที่ราคาไม่เกินล้านบาท  เหลือ 0.01% จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยลดภาระผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ 0.01%  จากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

          รวมถึงให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด 0.01% จากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ตรวจ/พิจารณาเป็นการเร่งด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับความเห็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

          ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางดังกล่าว มีวงเงินงบประมาณรวม 1,700 ล้านบาท จะลดภาระและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้สามารถตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น และสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักได้ง่ายขึ้น โดยจะมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประมาณ 58,340 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประมาณ 175,020 ราย

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถช่วยลดอุปทานในตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากยังมีอุปทานคงเหลือในตลาดอยู่สูง ในขณะที่ลูกค้ายังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยและมีความสามารถรับภาระในการผ่อนค่างวดได้ในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง

          โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ รายละเอียดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้ครับ 1.ลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% ช่วยเหลือโดยการลดภาระค่าธรรมเนียมในการซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ลดค่าจดทะเบียนการโอน เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน จากเดิมอยู่ที่ 2%, ลดค่า จดจำนอง เหลือ 0.01% ของมูลค่าจำนอง จากเดิมอยู่ที่ 1% ซึ่งเงื่อนไขต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อ-ขายและวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้รับจำนอง หรือผู้ให้กู้ ต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนอง ต้องดำเนินการในคราวเดียวกันในระยะเวลาโครงการ 1 ปี บังคับใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563