Loading

ธอส.ทุ่มพันล้าน อุ้มกลุ่มท่องเที่ยว ฝ่าวิกฤติ โคโรนา

วันที่ : 31 มกราคม 2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา วงเงิน 1,000 ล้านบาท ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดดอกกู้ 0.01% ต่อปี
        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา วงเงิน 1,000 ล้านบาท ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดดอกกู้ 0.01% ต่อปี
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
        ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน
        โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้ และได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ธอส.เตรียมออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชะลอ โดยมีวงเงินสินเชื่อ 9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 3 ประเภท โดยจะปล่อยให้หมดภายในครึ่งปี 2563 สำหรับสินเชื่อประเภทที่ 1 วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้ให้ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อเดือน กู้ซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก และในเดือนที่ 37-42 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อทำให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 3.5% จาก 4%
        ส่วนสินเชื่อประเภทที่ 2 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อเดือน กู้ซื้อบ้านเกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก และในเดือน 37-42 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อทำให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 3.75% จาก 4.2% และ สินเชื่อประเภทที่ 3  ธอส. จะออกสลากออมทรัพย์วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.65-2.77%