Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ชลบุรี พื้นที่ธุรกิจทำกำไรสูงสุด

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก หรือ อีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ตลอดการทำงานที่ผ่านมามีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถได้เอกชน ที่จะมาร่วมลงทุนแล้ว 2 โครงการ คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก ส่วนอีก 4 โครงการอยู่ในกระบวนการคัดเลือก
        นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก หรือ อีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ตลอดการทำงานที่ผ่านมามีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถได้เอกชน ที่จะมาร่วมลงทุนแล้ว 2 โครงการ คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก ส่วนอีก 4 โครงการอยู่ในกระบวนการคัดเลือก

        จากความพยายามขับเคลื่อนโครงการ ที่ผ่านมาทำให้มีการลงทุนในพื้นที่อีอีซีใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล มูลค่า 404,982 ล้านบาท และจากนี้กำลังเดินหน้าพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่ อัจฉริยะ หลังผังเมืองแล้วเสร็จ เมื่อ 9 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมาและกำลังจะเริ่มทำ EEC-OSS หรือ ศูนย์บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จ ที่กำหนด เริ่มให้บริการระยะแรกแล้ว

        จากความคืบหน้าของโครงการใน พื้นที่อีอีซี ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ มีความคึกคัก และพบว่าพื้นที่ 1 ใน 3 ของ โครงการคือ จ.ชลบุรี มีผลการส่งงบดุลประจำปี 2561 สามาถทำกำไรได้สูงสุด และ มีจำนวนธุรกิจมากที่สุด อย่างไรก็ตาม พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเป็น ธุรกิจประเภทภาคบริการถึง 60.74%