Loading

แผนผังคมนาคมขนส่ง จุดเชื่อมการใช้ที่ดิน อีอีซี

วันที่ : 10 มีนาคม 2563
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนผังอีอีซี)
         
          คณิศ แสงสุพรรณ

          เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


          การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนผังอีอีซี) กำหนดการใช้พื้นที่หลายด้าน รวมถึง การใช้พื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่งให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมอีอีซีทั้ง ทางระบบถนน ระบบราง ระบบคมนาคมทางอากาศ ระบบคมนาคมทางน้ำ

          ระบบขนส่งสาธารณะที่มีการพัฒนาดังกล่าว จะต้องรองรับการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่อีอีซีกับ ภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและ มีประสิทธิภาพ

          การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งเพื่อให้เกิด ความเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ เพื่อการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายในอีอีซีได้อย่างสมบูรณ์และเพียงพอ

          โครงการประเภทสถานีคมนาคมและขนส่ง ที่เตรียมพื้นที่ไว้ครอบคลุม 5 ส่วน คือ
          1.การปรับปรุงท่าอากาศยานเดิม  1 แห่ง (สนามบินอู่ตะเภา)
          2.ปรับปรุงท่าเรือเดิม 4 แห่ง เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด
          3.ปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม 9 แห่ง
          4.การก่อสร้าง สถานีรถไฟใหม่ 2 แห่ง
          5.การก่อสร้างสถานี รถไฟความเร็วสูงใหม่ 10 แห่ง

          รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางภายในพื้นที่ชุมชนที่สำคัญในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยวางแผนระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น ในอนาคต

          ในขณะที่โครงการประเภทถนนจะมีการปรับปรุง ถนนเดิมและโครงการก่อสร้างใหม่รวม 385 สาย การจัดทำผังเมืองระดับอำเภอจะมีการกำหนดรายละเอียดของแผนผังระบบคมนาคมและการขนส่งเข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นในผังเมืองระดับอำเภอที่กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการ

          จะประสานจังหวัดต่างๆ เพื่อผลักดันท่องเที่ยวในอีอีซีรวมทั้งจัดบิ๊กคลีนนิ่งอีอีซีเพื่อสร้างความมั่นใจ