ธอส.เดินหน้าปล่อยสินเชื่อ ปี67มั่นใจเข้าเป้า2.42แสนล.
Loading

ธอส.เดินหน้าปล่อยสินเชื่อ ปี67มั่นใจเข้าเป้า2.42แสนล.

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 37,282 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 47,784 ล้านบาท หรือ 20% ของเป้าหมาย ในปี 2567 ที่ตั้งไว้ 242,544 ล้านบาท
       
         ธอส.เผยผลการดำเนินงาน 4 เดือนแรกของปี 2567 ปล่อยสินเชือใหม่ได 47,784 ลานบาท คิดเป็น 20% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าสิ้นปี 2567 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 242,544 ล้านบาท ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรสร้างความแข็งแกร่งของระบบ Ecosystem มุ่งสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

        นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 37,282 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 47,784 ล้านบาท หรือ 20% ของเป้าหมาย ในปี 2567 ที่ตั้งไว้ 242,544 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นสินเชื่อปล่อยใหม่ให้กับลูกค้าที่ต้องการวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางถึง 24,476 ราย

         ฐานะการเงินแกร่ง

         โดยมีสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,716,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14% เมื่อเทียบ ณ สิ้นปี 2566 สินทรัพย์รวม 1,808,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.26% เงินฝากรวม 1,557,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.08% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 5.63% ของยอดสินเชื่อรวม โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 153,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL สูงถึง 158.55% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ระดับแข็งแกร่งที่ 15.30% สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.5%

         ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในช่วง 4 เดือนแรกได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ในการลดค่าจดทะเบียนการ โอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร ทำให้ลูกค้าตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อมากขึ้น

         ปีนี้สินเชื่อโตตามเป้า

         "ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีลูกค้าเลือกใช้บริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.สินเชื่อ บ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. มียอดนิติกรรม สูงถึง 9,523 ล้านบาท 2.สินเชื่อบ้าน Happy Life มียอดนิติกรรมสูงถึง 7,607 ล้านบาท และ 3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2567 มียอดนิติกรรมสูงถึง 4,101 ล้านบาท ดังนั้น จึงคาดว่าสิ้นปี 2567 ธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมาย 242,544 ล้านบาท" นายกมลภพ กล่าว

         สำหรับในปี 2567 ธอส. ได้ขยาย ความร่วมมือไปยังพันธมิตรของธนาคาร เพื่อร่วมกันสร้างระบบ Ecosystem ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ในปี 2567 ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อาทิ โครงการ Resale Home Ecosystem การร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายฐานสินเชื่อ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าบ้านมือสอง

         โครงการ Green Loan ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในการขยายฐาน สินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลังในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย และโครงการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

         ธอส.ยังคงดำเนินการตามนโยบายรัฐ และกระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาดโอกาสในด้านต่างๆ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ผ่านการจัดทำสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ อาทิ สินเชื่อบ้าน Happy Home, สินเชื่อบ้าน Happy Life, สินเชื่อบ้าน Mild Home และโครงการสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ

 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ