Loading

บอร์ดอีอีซีอัดงบ574ล้านเร่งจัดตั้งเมืองใหม่อัจฉริยะ

วันที่ : 16 กันยายน 2561
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวงบ 574 ล้านบาท ให้ศึกษาการจัดตั้งเมืองใหม่อัจฉริยะ ลุย 27 โครงการ ทั้งออกแบบและพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงิน พร้อมออกมาตรการจูงใจนักลงทุน

การจัดตั้งเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และศูนย์กลางการเงิน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับการพัฒนาอีอีซี ที่จะให้มีความสะดวกสบาย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะเข้ามาอยู่อาศัย

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จึงได้เห็นชอบงบประมาณที่จะนำมาศึกษาการจัดตั้งเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ วงเงิน 574 ล้านบาทแล้ว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กบอ.) มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เปิดเผยว่า สำหรับวงเงิน 574 ล้านบาท จะนำไปให้สำหรับศึกษาและดำเนินงานในด้านต่างๆ รวม 27 โครงการ แบ่งเป็น การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ 12 โครงการ วงเงินรวม 142 ล้านบาท เพื่อศึกษาออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่

ด้านการบริหารจัดการ วงเงินรวม 90 ล้านบาท เช่น การกำหนดสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, ศึกษา/ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ศึกษาและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการแบบพิเศษในเมืองอัจฉริยะ, ประชาสัมพันธ์และชักชวนนักลงทุน

การพัฒนาศูนย์กลางทางการเงิน 15 โครงการ วงเงินรวม 432 ล้านบาท เช่น การจัดหาพื้นที่ของรัฐและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางการเงินในพื้นที่อีอีซี และโครงการพัฒนาขอบเขตของพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางการเงิน วงเงินรวม 30 ล้านบาท การพัฒนามาตรการจูงใจรวม 3 โครงการ วงเงิน 10 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระเบียบทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางการเงิน(ระยะที่1) โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระเบียบทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางการเงิน(ระยะที่ 2) และโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเงินไทย

การพัฒนาเมืองศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน รวม 5 โครงการ วงเงิน 320 ล้านบาท ได้แก่ โครงการลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงการพัฒนาพื้นที่โดยภาคเอกชน(ระยะที่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่โดยภาคเอกชน(ระยะที่ 2) โครงการจัดตั้งสำนักงานภายในพื้นที่นำร่องในอีอีซี และโครงการความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงินในอีอีซี และการพัฒนาบุคลากรรวม 2 โครงการ วงเงินรวม 46 ล้านบาท