Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2566 และ ในช่วง 9 แรกปี 2566

วันที่ : 14 ธันวาคม 2566
                  จากรายงานเศรษฐกิจของประเทศไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2566 มีอัตราขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าเป็นการชะลอตัวลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 และสำหรับภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - กันยายน) เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวจากร้อยละ 2.2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจภาพรวมมีการฟื้นตัวช้าจากการส่งออกรวมที่ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของภาคบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 21.0 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566  ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นจากรายได้ของการท่องเที่ยว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนประมาณ 20.0 ล้านคน มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.2 สำหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.8 รวมทั้งรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการต่างๆ .....อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
                  
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่