Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ประจำไตรมาส 4 ปี 255*

วันที่ : 10 มกราคม 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดทำดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยใช้ข้อมูลด้านราคาวัสดุก่อสร้าง และแรงงาน ปี 2548 เป็นปีฐานในการจัดทำดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน การจัดทำดัชนีนี้ ได้ทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความเคลื่อนไหวของค่าก่อสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ ในการคำนวณและวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาค่าก่อสร้างสำหรับดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ได้พิจารณาค่าก่อสร้างใน 3 หมวดงาน เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ