Loading

การเคหะเร่งโครงการอาคารเช่าแนวรถไฟฟ้า

วันที่ : 4 กันยายน 2558
การเคหะเร่งโครงการอาคารเช่าแนวรถไฟฟ้า

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการอาคารเช่า 32 โครงการ 10,107 หน่วย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั่วประเทศ  ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้าก่อสร้างเฉพาะ 4 ทำเลทองของการเคหะฯ

นางสาวอุบลวรรณ  สืบยุบล รอง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  กล่าวถึงโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยว่า  ขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้เสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  โดยมีจำนวน 32 โครงการ รวม 10,107 หน่วย แผนดำเนินการภายใน 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จัดสร้างบนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์  5 โครงการ ที่เหลือ 27 โครงการ สร้างบนที่ดินของการเคหะฯ เอง

อาคารเช่าดังกล่าว เป็นบ้านแถว และอาคารสูง 3-5 ชั้น ขนาดห้องพัก 28 ตารางเมตร และ32 ตารางเมตร ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งงาน มีการคมนาคมสะดวก ที่ผ่านมาการเคหะฯ พัฒนาโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 51,915 หน่วย

"กลุ่มเป้าหมาย  จะเป็นกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทำ หรือมีการย้ายแหล่งงานไปหลายพื้นที่ ซึ่งยังไม่มีความประสงค์เช่าซื้ออาคารเป็นของตนเอง รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่มีกำลังซื้อมากพอที่จะเช่า ซื้อที่อยู่อาศัยได้ การเคหะฯ ได้วางแผนครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่"

สำหรับอัตราค่าเช่าจะอยู่ระหว่าง 1,500-2,500 บาท/หน่วย/เดือน เพื่อต้องการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย และมุ่งหวังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้านั้น หลังจากสำนักงานกฤษฎีกาตีความว่า การเคหะฯ ไม่สามารถนำพื้นที่เวนคืนก่อสร้างรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ไปพัฒนาที่อยู่อาศัยได้  การเคหะฯ จึงมุ่งศึกษาพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการเคหะฯ เอง จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการลำลูกกา คลอง 2 (สายสีเขียว) โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า (สายสีส้ม) โครงการประชานิเวศน์ 3 (สายสีชมพู) และโครงการเคหะชุมชนบางปู 2 (สายสีเขียวอ่อน) ซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สู่แหล่งงาน สถานศึกษา ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ