Loading

โชว์ลงทุนอีอีซี1.2ล้านล้าน

วันที่ : 20 มีนาคม 2562
"บีโอไอ" โชว์ผลงาน 4 ปี ยอดลงทุนทะลุ 2.28 ล้านล้านบาท อีอีซียึดสัดส่วนการลงทุน 54% กว่า 1.2 ล้านล้านบาท กิจการเทคโนโลยีชีวภาพครองแชมป์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ลงทุนสูงสุด 5.4 หมื่นล้านบาท "สมคิด" สั่งเพิ่มแรงจูงใจ ดึงเอกชนลงทุน
          "บีโอไอ" โชว์ผลงาน 4 ปี ยอดลงทุนทะลุ 2.28 ล้านล้านบาท อีอีซียึดสัดส่วนการลงทุน 54% กว่า 1.2 ล้านล้านบาท กิจการเทคโนโลยีชีวภาพครองแชมป์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ลงทุนสูงสุด 5.4 หมื่นล้านบาท "สมคิด" สั่งเพิ่มแรงจูงใจ ดึงเอกชนลงทุน

          เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (2558-2561) คำขอรับ ส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีมีสัดส่วนถึง 54% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด และที่ผ่านมารัฐบาลต้องการให้การลงทุนภาคเอกชนมีส่วน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลพยายาม เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าแผนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการผลักดันการลงทุนภาคเอกชนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยนายสมคิด ต้องการให้ทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งบีโอไอจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เอกชนลงทุนทุกด้านที่จะต่อยอดให้ประเทศ รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลที่มี เป้าหมายในปี 2563 จะมีการใช้ระบบ 5จี

          นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ บีโอไอ รายงานต่อที่ประชุมติดตามความคืบหน้า แผนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ ถึงผลดำเนินงานใน ปี 2558-2561 ในส่วนที่บีโอไอรับผิดชอบ โดยมีคำขอรับส่งเสริมการลงทุน 5,518 โครงการ มูลค่าการลงทุน 2.28 ล้านล้านบาท ซึ่งคำขอรับ ส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าสูงต่อเนื่อง ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด เศรษฐกิจตัวอื่น

          ชลบุรีโกยลงทุน7.3แสนล้าน

          การลงทุนในพื้นที่อีอีซีช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าการลงทุนรวม 1.24 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 1.ชลบุรี 738,157 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 60% ของการลงทุนในพื้นที่อีอีซีทั้งหมด 2.ระยอง 383,570 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31% ของการลงทุนในพื้นที่อีอีซีทั้งหมด 3.ฉะเชิงเทรา 117,034 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9% ของการลงทุนในพื้นที่อีอีซีทั้งหมด

          ทั้งนี้ การลงทุนในพื้นที่อีอีซีครอบคลุมถึง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีโครงการที่อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว คือ กิจการขนถ่าย สินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง เงินลงทุน 7,215 ล้านบาท ส่วนโครงการที่อนุมัติ หลักการก่อนการเปิดประมูล คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 โครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 โครงการ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์

          "ชีวภาพ"แชมป์อุตฯเป้าหมายใหม่

          ทั้งนี้หากพิจารณาคำขอรับส่งเสริม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วงดังกล่าวพบว่ามีมูลค่าการลงทุนถึง 1.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 65% ของมูลค่า คำขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 5 อุตสาหกรรม คือ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล อากาศยาน เทคโนโลยีชีวภาพ และ การแพทย์ มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุน 128,198 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6% ของมูลค่า คำขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

          สำหรับกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ มีคำขอรับ ส่งเสริมการลงทุน 54,640 ล้านบาท มีการลงทุน ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.กิจการวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคเกษตร เช่น เซลลูโลส เงินลงทุน 112 ล้านบาท 2.กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตกรีน ไฮโดรคาร์บอน จากผลผลิตการเกษตร เงินลงทุน 112 ล้านบาท

          3.กิจการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช และสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ ทันสมัยและให้บริการตรวจหาเครื่องหมาย ทางพันธุกรรม เงินลงทุน 59 ล้านบาท 4.กิจการวิจัยและพัฒนาการผลิตที่ใช้ เซลจุลินทรีย์สำหรับการผลิตอาหารเสริมให้สัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เงินลงทุน 868 ล้านบาท

          แห่ลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

          สำหรับการลงทุนดิจิทัลอยู่ในกลุ่มที่มีการขยายตัวสูงเมื่อเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยในช่วง 4 ปี การขอรับ ส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่า 26,530 ล้านบาท  โดยการลงทุนดิจิทัลที่สำคัญประกอบด้วย 1.กิจการดิจิทัลพาร์ค เงินลงทุน 1,581 ล้านบาท 2.กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เงินลงทุน 1,198 ล้านบาท 3.กิจการ คลาวด์ เซอร์วิส และดาต้า เซ็นเตอร์ 1,006 ล้านบาท 4.กิจการคลาวด์ เซอร์วิส 600 ล้านบาท

          ส่วนกิจการอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีการลงทุนในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา คือ 1.กิจการผลิตเลนส์แก้วตาเทียม 70 ล้านบาท 2.กิจการผลิตวัสดุฝังในร่างกาย เช่น กระดูกเทียม แผ่นโลหะดามกระดูก 19 ล้านบาท 3.กิจการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมและคอนแทค เลนส์ 4,220 ล้านบาท 4.กิจการชุดทดสอบที่ใช้สำหรับคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ 59 ล้านบาท 5.กิจการผลิต Therapeutic Monoclonal Antibody 2,266 ล้านบาท

          2.อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม 5 อุตสาหกรรม คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เกษตรและแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุน 1.36 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 59% ของมูลค่าคำขอส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

          ลงทุนเขต ศก.พิเศษไม่คืบหน้า

          นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบีโอไอ ให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ในเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายการลงทุนใน พื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่ม 20 จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต่อ มีการลงทุนรวม 206 โครงการ มูลค่าการลงทุน 50,534 ล้านบาท ซึ่งมีกิจการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญอยู่ในกลุ่มกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล รองลงมาเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูป โดยมีการลงทุนใน จ.สระแก้ว มากที่สุด ในขณะที่ จ.น่าน ไม่มีการลงทุน

          2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีการลงทุน 54 โครงการ เงินลงทุน 9,417 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติกและอาหารสัตว์ โดยมีการลงทุนใน จ.ตาก สงขลา และสระแก้ว มากที่สุด ใน ขณะที่ จ.นครพนม และนราธิวาส ไม่มีการลงทุน

          3.จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการลงทุน 25 โครงการ เงินลงทุน 12,758 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงชีวมวล และการแปรรูปยางขั้นต้น โดย จ.สงขลาและยะลา มีการลงทุนมากที่สุด ในขณะที่ จ.สตูล ไม่มีการลงทุน