Loading

สนับสนุนควบรวมแบงก์พาณิชย์หวังแบงก์ไทยใหญ่ขึ้นสู้ต่างชาติ

วันที่ : 20 เมษายน 2561
สนับสนุนควบรวมแบงก์พาณิชย์หวังแบงก์ไทยใหญ่ขึ้นสู้ต่างชาติ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพื่อให้สถาบันการเงินของไทยแข่งขันกับแบงก์ต่างชาติในอาเซียนได้ จึงต้องการลดภาระต้นทุนในการควบรวมกิจการ เพื่อให้สิทธิประโยชน์จูงใจหลายด้าน จากนี้ไปแล้วแต่สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะเจรจากับพันธมิตร เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... หรือมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมให้แก่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารพาณิชย์ที่ควบรวมกัน หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กัน

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรืออาคารชุดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย

โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะเสียรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 600-1,400 ล้านบาท แต่จะ ชดเชยมาด้วยการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มเติมอีก อย่างน้อย 3,000-7,000 ล้านบาทต่อรายที่ได้ควบรวมกิจการระหว่างกัน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับภูมิภาค จึงจำเป็นต้อง มีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีเงินทุนเพียงพอที่จะไปแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ รวมทั้งมีการให้บริการที่ครอบคลุมและหลากหลาย

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย มีข้อสังเกตว่ามาตรการนี้ ควรให้ครอบคลุมกรณีของธุรกิจสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินด้วย และนอกจากนี้กรณีที่ควบเข้ากัน หรือรับโอนกิจการทั้ง หมดหรือบางส่วน ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน 49% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลเปิดทางให้ดำเนินการควบรวมกิจการได้สะดวกมากขึ้น ธนาคารทหารไทยพร้อมเจรจากับพันธมิตรเพื่อความเข้มแข็งของแบงก์ให้มากขึ้น ขณะนี้เริ่มหารือกับพันธมิตรบางแห่งบ้างแล้ว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์