Loading

เปิดโมเดลการเคหะฯ ดึงเอกชนร่วมลงทุน

วันที่ : 28 มกราคม 2561
เปิดโมเดลการเคหะฯ ดึงเอกชนร่วมลงทุน

กคช.ดึงภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Mega Project) ภายใต้โครงการเคหะร่วมทุนและร่วมดาเนินกิจการ เอกชน วางเป้าหมายในการพัฒนาไว้จังหวัดละประมาณ 1,000 หน่วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 หน่วยทั่วประเทศ

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ปัจจุบันกคช.มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในทาเลที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชนในการพัฒนาเชิงธุรกิจกคช.จึงมีแนวคิดพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการเคหะร่วมทุนและร่วมดาเนินกิจการ เอกชน โดยกคช.เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนร่วมใน 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบแรก โครงการร่วมดาเนินการ : เคหะประชารัฐ-ภูมิภาค มุ่งเน้นพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ โดยกคช.จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีที่ดินและเงินทุน แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

รูปแบบที่ 2 โครงการร่วมลงทุน PPP : เมืองประชารัฐ-Smart City มุ่งเน้นพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะดาเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนิน การในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในลักษณะการให้สิทธิการเช่าที่ดินของกคช.เป็นเวลา 30 ปี และสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 30 ปี ในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) /BTO (Build Transfer Operate) ให้กับกลุ่มทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

"จะทาให้โครงการดังกล่าวมีโอกาสประสบความสาเร็จสูง เป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยได้วางเป้าหมายในการพัฒนาไว้จังหวัดละประมาณ 1,000 หน่วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 หน่วยทั่วประเทศ"

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ