Loading

กคช.ชูโมเดลดึงเอกชนผุดเมกะโปรเจกต์

วันที่ : 29 มกราคม 2561
กคช.ชูโมเดลดึงเอกชนผุดเมกะโปรเจกต์

การเคหะฯดึงภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่  ภายใต้โครงการเคหะร่วมทุนเอกชนมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และร่วมดำเนินกิจการ มูลค่าเกินกว่าพันล้าน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินในกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ในทำเลที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ต้องการของภาคเอกชนในการพัฒนาเชิงธุรกิจ กคช.จึงมีแนวคิดพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการเคหะร่วมทุนและร่วมดำเนินกิจการเอกชน โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาลงทุนร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน 2 รูปแบบ ได้แก่

โครงการร่วมดำเนินการ: เคหะประชารัฐ-ภูมิภาค เน้นโครงการขนาดเล็กมูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ โดย กคช.สนับสนุนภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีที่ดินและเงินทุน แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสนับสนุนการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การออกแบบ พร้อมควบคุมงานด้านการก่อสร้าง การวางแผนด้านการตลาดและการขายโครงการ การบริหารชุมชนหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น วางเป้าหมายพัฒนาจังหวัดละประมาณ 1,000 หน่วย รวมประมาณ 70,000 หน่วยทั่วประเทศ

2.โครงการร่วมลงทุน PPP: เมืองประชารัฐ-Smart City พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในลักษณะการให้สิทธิการเช่าที่ดินของ กคช. เป็นเวลา 30 ปี และต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 30 ปี ในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer)/BTO(Build Transfer Operate) ให้กับกลุ่มทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

อีกทั้ง กคช.จะขอสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี รวมถึงดอกเบี้ยพิเศษ และขอผ่อนผันหลักเกณฑ์กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง) ให้แก่ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายหลักใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ดินแดง ร่มเกล้า บางพลี เชียงใหม่ และลำลูกกา ซึ่งจะดำเนินโครงการในลักษณะ Mixed Use วางเป้าหมายพัฒนาไว้ 100,000 หน่วย ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว คาดว่าจะนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติหลักการและเริ่มดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 นี้.

 
ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา