Loading

บิ๊กตู่ เร่งบ้านผู้สูงอายุ สั่งคลังหามาตรการจูงใจเอกชนสร้างที่อยู่รับมือไทยสู่สังคมคนแก่

วันที่ : 22 มกราคม 2561
บิ๊กตู่ เร่งบ้านผู้สูงอายุ สั่งคลังหามาตรการจูงใจเอกชนสร้างที่อยู่รับมือไทยสู่สังคมคนแก่

นายกฯ ดันคลังออกมาตรการภาษีจูงใจเอกชนจัดหาที่อยู่ผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปี ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการต่างๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชน ที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุของไทย โดยระบุว่าโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุสูงกว่า 30% ในอัตราที่เร็วมากและจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ภายใน 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2570

"จากข้อมูลในปี 2559 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของไทยใกล้ถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่าเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดลดลงอย่างมาก โดยสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเทียบกับโครงสร้างประชากรของอาเซียนที่มีผู้สูงอายุ 61 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 639 ล้านคน ถือว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่น" แหล่งข่าวเปิดเผย

สำหรับข้อเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เห็นว่า รัฐบาลควรมีการวางนโยบายและหามาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน ลดแนวคิดเชิงลบของผู้สูงอายุ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

ด้านที่ 4.ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยสร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 5.จัดทำแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยให้ อปท.เตรียมแผนรับมือ ป้องกันสำหรับผู้สูงอายุ

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์