Loading

รุกพัฒนาที่อยู่อาศัย กคช.ชู สร้าง-ซ่อม-เซล ขับเคลื่อนแผนแม่บท20ปี

วันที่ : 17 ตุลาคม 2560
รุกพัฒนาที่อยู่อาศัย กคช.ชู สร้าง-ซ่อม-เซล ขับเคลื่อนแผนแม่บท20ปี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องการให้กระทรวงขับเคลื่อนภารกิจงานอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เจตนารมณ์ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมเป็นธรรม พัฒนาคนร่วมกันอย่างมืออาชีพพร้อมทั้งมอบนโยบาย 3A หรือ 9-5-5 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda based (A1)) จำนวน 9 เรื่อง นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration based (A2)) จำนวน 5 เรื่อง และนโยบายการขับเคลื่อนระดับ/จังหวัด (Area based (A3))จำนวน 5 เรื่อง

ทั้งนี้ กคช.ได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการนำนโยบายเร่งด่วนคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล มาขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยในปี 2561 มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย3 A ประกอบด้วย Affordable จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างเพียงพอ Accessible จัด

หาแหล่งเงินกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง เช่น กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ Accountable สร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กคช.จะดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 2,271,080 หน่วย โดยใช้กลยุทธ์สร้าง ซ่อม เซล ได้แก่สร้างคือ การดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 สำหรับกลยุทธ์ซ่อมคือ การพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง โดยในปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนจำนวน 100 ชุมชนซึ่งจะเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักกลยุทธ์สุดท้าย เซลคือ การขายโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติให้กับประชาชน

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ