Loading

การเคหะแห่งชาติ: ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรุดหน้า ผู้อยู่อาศัยเดิมเห็นด้วยเกือบ 100%

วันที่ : 9 ตุลาคม 2560
การเคหะแห่งชาติ: ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรุดหน้า ผู้อยู่อาศัยเดิมเห็นด้วยเกือบ 100%

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและมวลชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงครั้งล่าสุด มีผู้อยู่อาศัยเดิม เห็นด้วยเกือบทั้งหมด ส่วนอาคารแปลง G ก่อสร้างคืบหน้า กว่าร้อยละ 25 ขณะเดียวกันเร่งอบรมเตรียมความพร้อมผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลต 18 - 22 เข้าอยู่อาศัยอาคารแปลง G ภายในเดือนมิถุนายน 2561

พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง กล่าวถึง ผลการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 9/2560 ว่า ได้มีการสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและมวลชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงที่เห็นด้วยกับการจัดทำโครงการจากเดิมร้อยละ 98.03 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.17 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารแปลง G รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคาร 18 - 22 จำนวน 334 หน่วย ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว ร้อยละ 25.58 โดยเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 9 และเทคอนกรีตผนัง ลิฟต์ชั้น 10 - 11 แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 - 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย อยู่ระหว่างจัด ทำแบบก่อสร้างละเอียดและ EIA ทั้งนี้ ยังได้จัดจ้างบริษัท เอ - เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  เช่น โครงการ "ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G และโครงการรณรงค์สะสางสิ่งของเหลือใช้เพื่อเตรียมเข้าอยู่อาศัยอาคารแปลง G เป็นต้น

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ