Loading

กคช.เดินหน้าผุดที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2560
กคช.เดินหน้าผุดที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า

วานนี้ (2 ก.พ.) การเคหะแห่งชาติ(กคช.) โดยดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าฯ กคช. และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) เพื่อดำเนินพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามแนวเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

โดยดร.ธัชพล กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ กคช.ได้ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสององค์กรได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ การเคหะแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของการเคหะแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558-2572 พร้อมทั้งได้ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ และที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี, สถานีรถไฟฟ้าบางปิ้งจังหวัดสมุทรปราการ และสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังคงประสานงานและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อขยายระยะเวลาการร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ การเคหะแห่งชาติ, พิจารณาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ