กคช.ผุดบ้านผู้มีรายได้น้อย
Loading

กคช.ผุดบ้านผู้มีรายได้น้อย

วันที่ : 24 มกราคม 2560
กคช.ผุดบ้านผู้มีรายได้น้อย

กคช. เดินหน้าภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี'60 ผุดบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยพร้อมทำการตลาดเชิงรุก-ปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อเพิ่มโอกาสคนรากหญ้ามีบ้านเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันลุยยกระดับคุณภาพชีวิต 100 ชุมชน สอดรับยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัยใน 10 ปี

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายสำคัญซึ่งจะต้องดำเนินภารกิจด้านการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) โดยในปีงบประ มาณ 2560 มีโครงการที่จะเร่งดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟ้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ทั้งโครงการจำนวน 20,292 หน่วย มีระยะเวลาในการพัฒ นาโครงการ 8 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนการลงเสาเข็มในโครงการในระยะที่ 1 (แปลง G)

ส่วนการพัฒนาโครงการระยะที่ 2, 3 และ 4 จะดำเนินการเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Detail Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้ในการดำเนินการระยะ 3 และ 4 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่จำนวน 13,746 หน่วย นั้น กคช.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนว ทางการร่วมลงทุนกับการภาคเอกชน และประสานสำนักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในการจัดทำร่าง TOR และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ พ.ศ.2556

นอกจากนี้ยังมีโครงการอาคารพักอาศัยคงเหลือ จำนวน 19,423 หน่วย ในจำนวนนี้เป็นอาคารพร้อมขายในปี 2560 จำนวน 10,470 หน่วย โดยมีแผนที่จะดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุก โดยมุ่งใช้กลยุทธ์ทาง การตลาด การเงิน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ รวมทั้งการส่งเสริมการขาย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ กคช.จึงได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อสำหรับลูกค้าใหม่ที่เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการกคช.ที่ครอบคลุมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ รวมถึงโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน รวมจำนวน 43 โครงการ โดยผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ และทำสัญญาเช่าซื้อภาย ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2560  ซึ่งกำหนดกรอบเวลาการผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี

"กคช.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อในปีที่ 1 จากร้อยละ 8.5 คงเหลือร้อยละ 7.5 ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับตั้งแต่เดือนที่ทำสัญญาเช่าซื้อจนถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกคช.จะปรับอัตราดอก เบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.5-9.0 ต่อปี ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อ 5 ปี ให้ผู้เช่าซื้อนำเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดมาชำระให้กคช.ในวันโอนกรรมสิทธิ์"

อย่างไรก็ดีกคช.มีโครงการที่อยู่อาศัยในความดูแลทั้งสิ้น 680 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งต้องดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นแผนในปีนี้กคช.จะดำเนินการ 100 ชุมชน โดยมีโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่เป็นโครงการนำ ร่อง และได้แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาด้านกายภาพ ในลักษณะการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพห้องพักอาศัยให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่ ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะเป็นการพัฒนาระยะยาวด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ