การเคหะฯปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย5โครงการ
Loading

การเคหะฯปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย5โครงการ

วันที่ : 8 มกราคม 2560
การเคหะฯปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย5โครงการ

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  ประกาศวิสัยทัศน์ในฐานะผู้ว่าการคนใหม่ว่า จะใช้นวัตกรรมทางการเงินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเคหะแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุน และมีที่อยู่อาศัยได้ โดยที่การเคหะฯ มีต้นทุนเงินทุนต่ำ ขยายโครงการได้ง่ายขึ้น โดยลดการพึ่งพาเงินทุนจากรัฐฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันจะเพิ่มผลกำไรให้องค์กรดีขึ้น

ในเรื่องสินเชื่อเคหะนั้น ที่ผ่านมาการเคหะฯ จัดให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนและธนาคารของรัฐเป็นแหล่งรองรับการปล่อยสินเชื่อเคหะ แต่ในทางปฏิบัติธนาคารก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นในทุกประเด็น จนทำให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อ เหล่านั้นได้ในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น ตนจึงมีแนวความคิดให้การเคหะแห่งชาติกลับมาเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเคหะด้วยตัวเองดังที่เคยทำมาในอดีต

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าวทั้งหมด และมีภาระในการติดตามการชำระหนี้รายงวดให้กับธนาคารด้วย นอกจากนั้น เมื่อเป็นหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารก็จะโอนหนี้ ดังกล่าวมาให้การเคหะแห่งชาติอีกครั้ง เท่ากับการเคหะฯ ต้องดำเนินการเองแทบทุกขั้นตอน ยกเว้นการเป็นแหล่งเงินหรือผู้ปล่อยกู้โดยตรง ซึ่งจะรื้อฟื้นบทบาทใหม่นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกัน การเคหะฯ ยังมองถึงการใช้ธุรกรรมทางการเงินอย่างซีเคียวริไทเซชันสำหรับลดต้นทุน เงินทุน ซึ่งเคยทำมาเมื่อปี 2546-2547 เมื่อครั้งที่เผชิญปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

นายธัชพลกล่าวว่า ปัญหาหนึ่งของการเคหะฯ คือเป็นผู้ผลิตสินค้าคือบ้าน แต่ขายไม่ออก  การแก้ไขปัญหานอกจากใช้นวัตกรรมทางการเงินมาช่วยแล้ว ยังต้องใช้การตลาดใหม่ๆ เข้าเสริมอีกแรงหนึ่งด้วย "จะใช้การตลาดแบบดั้งเดิม ประเภทซื้อบ้านแถมเฟอร์นิเจอร์คงไม่พอแล้ว อาจต้องพัฒนาเป็นบ้านเพื่อสุขภาพ บ้านประหยัดพลังงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นความทันสมัยและตรงใจของคนที่อยากมีบ้าน"

สำหรับปี 2560 การเคหะแห่งชาติ มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) ซึ่งมีทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างและขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 5 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเคหะชุมชน ทั้งประเภทเช่าและเช่าซื้อ 7,567 หน่วย โครงการบ้านข้าราชการ ทั้งเช่าซื้อและบ้านพักข้าราชการ 13,000 หน่วย โครงการบ้านเคหะประชารัฐ 12,754 หน่วย โครงการบ้านกตัญญู 352 หน่วย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะฯ 100 ชุมชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ