Loading

ยผ.ใช้ผังเมืองใหม่33จว.ปี60พัฒนาระเบียงศก.ตอ.

วันที่ : 4 ตุลาคม 2559
ยผ.ใช้ผังเมืองใหม่33จว.ปี60พัฒนาระเบียงศก.ตอ.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาครบ 14 ปี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ภารกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล คือได้เร่งพัฒนา โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ และเขื่อนชายแดน การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม รวมทั้งประกาศและจัดวางผังเมืองจังหวัด ขณะนี้ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ไปแล้ว 33 จังหวัด และอยู่ในระหว่างรอประกาศกฎกระทรวงอีก 40 จังหวัด พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตาม ขั้นตอน 10 จังหวัด

สำหรับงานในปี 2560 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีนโยบายในการจัดทำผังพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง ตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน