Loading

เดินหน้าอ่างเก็บน้ำแม่สอดรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 28 ตุลาคม 2558
เดินหน้าอ่างเก็บน้ำแม่สอดรับเขตศก.พิเศษ

เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนความจุ 13.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เสริมความมั่นคงด้านน้ำสำหรับรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 6,000 ไร่

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล คสช. มีมติจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เพื่อกระจายความเจริญไปยังจังหวัดชายแดนนั้น ในส่วนของกรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน ปิดกั้นลำน้ำห้วยขุนแม่สอด บริเวณ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด โดยมีปริมาณความจุ 13.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขต 3 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ตาว ต.แม่กุ และต.พระธาตุผาแดง ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอด และเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบประปาแม่สอด 6 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกเหนือจากการขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 6,740 ไร่

"ปริมาณน้ำท่าของลำน้ำห้วยแม่สอด 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนกว่า 13 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกับอ่างเก็บน้ำแม่สอดที่มีอยู่แล้ว 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็ช่วยตัดยอดน้ำส่วนเกินที่เคยไหลลงมาท่วมพื้นที่ด้านล่างได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันช่วยให้การประปาแม่สอดมีความมั่นคงด้านน้ำมากขึ้น นอกเหนือจากมีแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเมยเพียงแหล่งเดียว"

นายประพิศ กล่าวว่า กรมชลประทานเริ่มเตรียมการก่อสร้างแล้วหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานระยะเร่งด่วนไปแล้ว โดยใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี นับจากปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2561

"โครงการนี้จะก่อประโยชน์หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี" นายประพิศกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก