Loading

ไทย-เขมรดันค้าชายแดนโต30% รุกเขตศก.พิเศษ อรัญ-ปอยเปต

วันที่ : 29 มีนาคม 2558
ไทย-เขมรดันค้าชายแดนโต30% รุกเขตศก.พิเศษ อรัญ-ปอยเปต

กระทรวงพาณิชย์ไทยผนึกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออก การค้าชายแดน 5 ปี โตไม่ต่ำกว่า 30% จากยอดการค้าปัจจุบัน ปีละกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเร่งวางยุทธศาสตร์ร่วมส่งเสริมการพัฒนาเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองปอยเปตซิตี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน "มหกรรมการค้าชายแดน" ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2558 ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยเชิญ นายกิม สิทอน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา มาเป็นประธานร่วม ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมหารือเบื้องต้นวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันช่วง 5 ปี โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ต่อปี ในช่วงปี 2558-2563 จากปี 2557 ที่มีมูลค่าการค้า 5,115.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ฝ่ายไทยเสนอยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านไทยและกัมพูชา เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการพัฒนาเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองปอยเปตซิตี้ ส่วนฝ่าย กัมพูชาเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำยุทธศาสตร์ ของฝ่ายไทย และเสนอให้หารือในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ ในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทยกัมพูชา ครั้งที่ 5 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558

อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมการค้าไทย-กัมพูชา ให้ขยายตัวประมาณ 30% ต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2558-2563 การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา การจัดตั้ง สภาธุรกิจร่วม ทั้งในระดับประเทศและระดับ พื้นที่ การส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนา/จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ การพัฒนาศูนย์กลางการค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต บริการด้านท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ชายแดน รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดของเมืองหน้าด่าน เช่น สระแก้วบันเตียเมียนเจย เพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ